Priprema i odgovor na krizne situacije

Opći cilj programa Pripreme i odgovora na krizne situacije je ispunjavanje zadaće GDCK Labin kao operativne snage u sustavu civilne zaštite na području Labinštine, sudjelovanjem u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, od pripreme preko svih faza krize.

Pojedinačni ciljevi programa su:

· Izraditi okvir i osigurati resurse za kvalitetnu pripremu za krizne situacije

· Izvršiti svoje zadaće u slučaju  pojave krizne situacije

· Sudjelovati na treninzima s inozemnim partnerima

Program se provodi kao javna ovlast temeljem Zakona o HCK, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te pripadajućoj legislativi na nacionalnom i lokalnom nivou.

Direktni korisnici programa su osobe žrtve kriznih situacija te članovi njihovih obitelji. Indirektni korisnici su jedinice lokalne samouprave, nadležna tijela i organizacije. U provedbi Programa sudjeluju i volonteri.

Pravilnik o ustroju, pripremi i djelovanju HCK u kriznim situacijama (2017)