Prva pomoć

Opći cilj programa Prve pomoći (PP) je osposobljavanje što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama ozljeda i bolesti u svakodnevnom životu te u slučaju katastrofa, kao i ciljanih skupina koje su to zakonski obvezne učiniti.

Pojedinačni ciljevi programa Prve pomoći su:

  • educirati različite segmente građanstva za pružanje prve pomoći,
  • održavati dostatan broj predavača prve pomoći,
  • obučavati ekipe prve pomoći za sudjelovanje na natjecanjima/smotrama.

Program PP provodi se kao javna ovlast sukladno Zakonu o HCK (NN 71/10), prema europskim i međunarodnim smjernicama za prvu pomoć i programima HCK. Za kandidate za vozače vozila na motorni pogon, program se provodi prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08 i pripadajuće izmjene i dopune) i pripadajućim pravilnicima. Za poslovni sektor, program se provodi sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14 i 118/14), dok se za prosvjetne djelatnike provodi sukladno „Pravilniku o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima“ (NN 132/13). Edukacija učenika provodi se prema modulu „Živjeti zdravo“ Kurikuluma zdravstvenog odgoja.

Korisnici programa PP su ciljane skupine (kandidati za vozače vozila na motorni pogon, djelatnici privatnog sektora, učenici OŠ i SŠ, udruge, ustanove i sl.) te šire građanstvo i lokalna zajednica.