Priprema i odgovor na krizne situacije

Opći cilj programa Pripreme i odgovora na krizne situacije je ispunjavanje zadaće GDCK Labin kao operativne snage u sustavu civilne zaštite na području Labinštine, sudjelovanjem u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, od pripreme preko svih faza krize.

Pojedinačni ciljevi programa su:

  • Izraditi okvir i osigurati resurse za kvalitetnu pripremu za krizne situacije
  • Izvršiti svoje zadaće u slučaju  pojave krizne situacije
  • Sudjelovati na treninzima s inozemnim partnerima

Program se provodi kao javna ovlast temeljem Zakona o HCK, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) te pripadajućoj legislativi na nacionalnom i lokalnom nivou.

Direktni korisnici programa su osobe žrtve kriznih situacija te članovi njihovih obitelji. Indirektni korisnici su jedinice lokalne samouprave, nadležna tijela i organizacije. U provedbi Programa sudjeluju i volonteri.