krizicHrvatski Crveni križ podsjeća: svim pojedincima kao i organizacijama, zajednicama, udrugama, trgovačkim društvima javnim ili privatnim, zabranjena je u svako doba uporaba bez ovlaštenja, znaka ili naziva «Crveni križ», kao i svakog znaka ili naziva koji je njihova imitacija.

U svrhu poštivanja pravila koja se odnose na uporabu znaka Crvenog križa, naziva «Hrvatski Crveni križ», kao i sprečavanje uporabe i zlouporabe istih, Hrvatski Crveni križ podsjeća da pravo uporabe naziva »Hrvatski Crveni križ« ima isključivo Nacionalno društvo Hrvatski Crveni križ, njegova tijela i ustrojstveni oblici i da nitko ne smije koristiti znak crvenog križa ni naziv Crvenog križa ako Ženevskim konvencijama i Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu nije za to ovlašten.

Znak crvenog križa na bijelom polju prvi je najpoznatiji i najznačajniji simbol neutralne zaštite u sukobima i u vrijeme rata, čija uporaba datira od 26. listopada 1863. Kako bi znak bio efikasan i kako bi ispunio tu svrhu, isti mora biti prihvaćen i uživati potpuno povjerenje i pouzdanost i u vrijeme mira, njegova je neovlaštena uporaba nedopuštena. Te je Prvom Ženevskom konvencijom od 12. kolovoza 1949. (“Narodne novine” – Međunarodni ugovori, broj 05/94.), i propisano člankom 44. čiji mjerodavni dio glasi:

“Članak 44.
Obilježje crvenog križa na bijelom polju i riječi “Crveni križ” ili “Ženevski križ” mogu se, izuzimajući slučajeve navedene u slijedećim stavcima ovoga Članka, upotrebljavati, bilo u vrijeme mira ili u vrijeme rata, samo radi označavanja ili zaštite sanitetskih jedinica i ustanova, osoblja i materijala zaštićenih ovom Konvencijom i drugim međunarodnim konvencijama koje ureduju slična pitanja. Isto vrijedi što se tiče obilježja navedenih u Članku 38, stavak drugi, za zemlje koje ih upotrebljavaju. Nacionalna društva Crvenog križa i druga društva navedena u Članku 26. imaju pravo na upotrebu znaka raspoznavanja kojim se pruža zaštita Konvencije samo u okviru odredaba ovoga stavka.

(…)
Međunarodnim organizacijama Crvenog križa i njihovom propisno ovlaštenom osoblju dopušteno je da u svako doba upotrebljavaju znak crvenog križa na bijelom polju.
Iznimno, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i uz izričito odobrenje nekoga od nacionalnih društava Crvenog križa (Crvenog polumjeseca, Crvenog lava i sunca), može se obilježje ove Konvencije upotrebljavati u doba mira za označavanje vozila koja služe kao ambulantna kola i za označavanje stanica za pomoć isključivo namijenjenih pružanju besplatne njege ranjenicima ili bolesnicima.”

Nadalje, mjerodavnim dijelom članka 53. Prve Konvencije propisano je da je svim pojedincima, društvima ili poduzetnim ili privatnim, osim onima koji na to imaju pravo na temelju Konvencije, zabranjena u svako doba uporaba obilježja ili naziva “Crveni križ. ili “Ženevski križ”, kao i svakog znaka ili naziva koji je njihova imitacija, bez obzira na svrhu te uporabe i na datum njihova usvajanja.

Na nacionalnom nivou Republika Hrvatska, uredila je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (“Narodne novine” broj 71/10.), člankom 12. st. 3., uvjete i način uporabe i zaštita znaka i naziva Crvenog križa, čiji mjerodavni dio glasi:

“Pravo uporabe naziva “Hrvatski Crveni križ” ima isključivo nacionalno društvo Hrvatski Crveni križ, njegova tijela i ustrojstveni oblici.”

te nadalje :

“Članak 13.

Nitko ne smije koristiti znak crvenog križa ni naziv Crvenog križa ako Ženevskim konvencijama i ovim Zakonom nije za to ovlašten.”

Uporaba znaka, njegovih imitacija kao i naziva Crvenog križa od strane subjekata koji nisu za to ovlašteni, kažnjivo je djelo (i do 50.000,00 kn) po članku 40. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Znak crvenog križa štiti se i Kaznenim zakonom (“Narodne novine”, broj 125/11. i 144/12.), člankom 93., kad se radi o njegovoj zlouporabi, predviđenim kaznenim djelom “Zlouporaba međunarodnih znakova”, kao što se štiti i ugled Međunarodnog crvenog križa, kao priznate međunarodne organizacije, člankom 356. istog Zakona, kojim je predviđeno kazneno djelo “Povreda ugleda strane države i međunarodne organizacije”.

Izvor: Hrvatski Crveni križ

Share.

Comments are closed.