Temeljem Odluke Odbora GDCK Labin broj 63/6-22 od 25. kolovoza 2022. godine, GDCK Labin objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog vozila

 

I. Predmet prodaje

 • Marka i tip vozila: Toyota Hilux 4×2
 • Vrsta vozila: teretno (N1)
 • Broj šasije: JT131YN8509970923
 • Oblik karoserije: zatvoreni
 • Godina proizvodnje: 1993.
 • Boja vozila: bijela
 • Zapremnina motora: 1.812 cm3
 • Snaga motora: 55 kW
 • Vrsta goriva: Benzin
 • Broj prijeđenih kilometara: 85.299
 • Valjanost registracije do: 1.10.2022.
 • Početna cijena: 2.000,00 kn

II. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ i isključuje sve naknadne prigovore kupca. Vozilo se do isteka roka za dostavu ponuda može pogledati radnim danom na adresi Katuri 17, Labin, uz prethodnu najavu na telefone 052-855-585 i 098-923-7618.

Ponuditelji snose sve troškove pripreme i podnošenja ponuda i nemaju pravo na nadoknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi sve porezne i eventualne druge zavisne troškove.

GDCK Labin nije u sustavu PDV-a.

 

III. Sadržaj ponude

 • Podatci o ponuditelju: ime i prezime fizičke osobe/naziv pravne osobe, adresu, OIB i kontakt telefon,
 • Preslik osobne iskaznice (fizičke osobe) odnosno izvadak iz nadležnog registra (pravne osobe)
 • Ponuđenu kupoprodajnu cijenu za vozilo koja ne smije biti niža od početne cijene

 

IV. Rok za dostavu ponude 

Rok za dostavu ponude je 8 dana od objave javnog natječaja. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju službenog vozila“ na adresu GDCK Labin, Katuri 17, Labin.

 

V. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Ukoliko 2 ili više ponuditelja ponude istu najvišu kupoprodajnu cijenu, daljnji postupak provest će se usmenim nadmetanjem o čijem će terminu ponuditelji biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Ponuditelj koji ostvari pravo na kupnju dužan je sa GDCK Labin sklopiti ugovor o kupoprodaji najkasnije 8 dana od primitka odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a ugovorenu kupoprodajnu cijenu u cijelosti uplatiti na račun GDCK Labin IBAN: HR4724020061100130987 najkasnije 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Ukoliko ponuditelj s najpovoljnijom cijenom u zadanom roku ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ili ne uplati ugovorni iznos, smatrat će se da je odustao od kupovine te u tom slučaju GDCK Labin zadržava pravo da zaključenje ugovora ponudi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju s utvrđene liste ponuditelja.

Vozilo i dokumentaciju kupac može preuzeti odmah nakon zaprimljene uplate.

Otvaranje ponude obavlja Povjerenstvo kojeg čine Morin Hukić, Barbara Škopac Belušić te jedan član Odbora GDCK Labin. Povjerenstvo vodi zapisnik o provedenom javnom natječaju kojim se utvrđuju pristigle ponude te najpovoljnija ponuda. Ponude koje u sebi sadržavaju cijenu nižu od početne prodajne cijene vozila neće se razmatrati. Zapisnik o provedenom javnom natječaju dostavlja se na znanje Odboru GDCK Labin pri prvoj sljedećoj sjednici.

Ukoliko na natječaj stigne samo jedna ponuda ista će se smatrati najpovoljnijom.

Share.

Comments are closed.