Temeljem čl. 30. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Labin, Odbor Gradskog društva Crvenog križa Labin raspisuje

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Labin

 

Kandidati trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili preddiplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi
 • znanje jednog stranog jezika
 • upravljanje motornim vozilom B kategorije
 • poznavanje organizacije i rada Hrvatskog Crvenog križa

Ravnatelj/ica obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Uz pismenu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • preslik dokumenata o stečenoj stručnoj spremi,
 • molbu,
 • životopis,
 • preslik domovnice,
 • elektronički ispis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema temeljem koje je taj staž ostvaren,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • preslik vozačke dozvole
 • motivacijsko pismo,
 • viziju rada Gradskog društva Crvenog križa Labin za mandatno razdoblje (2022. – 2026. godine) na propisanom M-1 obrascu (obrazac se može preuzeti na https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735)

 

U slučaju da se na natječaj javlja kandidat/kinja koji/a je već obnašao/la dužnost ravnatelja/ice, uz dostavu dokaza i prethodno navedene dokumentacije, kandidat/kinja mora dostaviti i:

 • izvješće o radu ravnatelja /ice tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu
 • pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja/ice na propisanom P-1 obrascu
 • potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje/ice ako takvu potvrdu ima.

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Prijave se dostavljaju na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Labin, Katuri 17, 52220 Labin, s naznakom „Natječaj za izbor ravnatelja/ice“.

Ravnatelja/icu imenuje Odbor GDCK Labin, uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora HCK.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu iste, niti će se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku ne duljem od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Share.

Comments are closed.