O nama

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Labin (GDCK Labin) neprofitna je i humanitarna organizacija i jedan od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (HCK). U svom radu promiče humanitarne ciljeve i akcije od opće koristi, te uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

GDCK Labin svoje djelovanje temelji na misiji i načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (dalje u tekstu: Pokreta). Zakonski okvir djelovanja GDCK Labin predstavljaju Zakon o udrugama, Zakon o humanitarnim organizacijama, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te Statut GDCK Labin. GDCK Labin upravljaju članovi putem Skupštine kao najvišeg tijela upravljanja, Odbora i drugih tijela.

Društvo predstavlja predsjednik, a zastupa ravnateljica. Aktivnosti GDCK Labin provode profesionalni djelatnici, vanjski suradnici te volonteri.

GDCK Labin djeluje na području Grada Labina i Općina Kršan, Pićan, Raša i Sv.Nedelja.

Korisnici usluga GDCK Labin različiti su segmenti lokalne zajednice, ovisno o programskoj djelatnosti. Sukladno Misiji, primarno su to osjetljive skupine stanovništva: osobe u stanju potrebe, starije osobe, kronični bolesnici, djeca, mladi, osobe s posebnim potrebama, te ostale osobe u riziku od socijalne isključenosti.

Na putu ostvarenja svojih ciljeva, GDCK Labin surađuje s ustanovama i udrugama koje rade na istim ili sličnim ciljevima, te pravnim osobama koje prepoznaju filantropiju i povode se konceptom društvene odgovornosti. Veliku vrijednost i značaj pridaje razvoju i očuvanju volonterskog rada, zahvaljujući kojem i razvija svoje djelatnosti te pridonosi osobnom razvoju pojedinaca te kvaliteti života u lokalnoj zajednici.

Svoje poslovanje i održivost, GDCK Labin osigurava iz Zakonom propisanih sredstava iz proračuna Jedinica lokalne samouprave, vlastitih djelatnosti, sponzorstava, donacija i članarine.

Logo

Logo GDCK Labin

Adresa

Gradsko društvo Crvenog križa Labin

Katuri 17

52220 Labin

Kontakt

Telefon/fax: 052-855-585

Mobitel: 098-923-7618

e-mail: gdcklabin@gmail.com

Misija, načela i vrijednosti

Misija GDCK Labin je olakšavanje ljudskih patnji, zaštita ljudskog života, zdravlja i dostojanstva, osobito za vrijeme oružanih sukoba i ostalih velikih nesreća i katastrofa na području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sv.Nedelja.

GDCK Labin ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće u području zaštite i unaprjeđenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava. Posebne obveze i zadaće ima u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi.

U svom djelovanju, GDCK Labin polazi od osnovnih načela Pokreta:

 • HUMANOST: Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.
 • NEPRISTRANOST: Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.
 • NEUTRALNOST: Da bi očuvao povjerenje svih, Pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.
 • NEOVISNOST: Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.
 • DOBROVOLJNOST: Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.
 • JEDINSTVO: U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.
 • UNIVERZALNOST: Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je pokret.

Vrijednosti GDCK Labin proizlaze iz Osnovnih vrijednosti Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca:

 • LJUDI : Mi gradimo kapacitete ljudi i zajednice za solidarno djelovanje kako bismo pronašli održiva rješenja za one koji su najpotrebitiji i najranjiviji.
 • INTEGRITET: Mi radimo u sukladnosti s osnovnim načelima Pokreta i to na transparentan i odgovoran način.
 • PARTNERSTVA:  Surađujemo s vladinim i drugim organizacijama u skladu s osnovnim načelima Pokreta, ne kompromitirajući naš znak, neovisnost, nepristranost i neutralnost koje znak predstavlja.
 • RAZLIČITOST: Poštujemo različitost unutar zajednice u kojoj djelujemo, kao i različitost naših volontera, članova i zaposlenika, vođeni nediskriminacijom i načelima nepristranosti, jedinstva i univerzalnosti.
 • VODSTVO: Mi pokazujemo kako se vodi i težimo izvrsnosti, ukazujući na poštivanje prava, potrebe i ranjivost zajednice i na čimbenike koji ih uvjetuju.
 • INOVACIJA: Mi pronalazimo inspiraciju kroz našu povijest i tradiciju, ali smo posvećeni i traženju kreativnih, održivih rješenja za probleme koji ugrožavaju ljudsku dobrobit i poštovanje u svijetu koji se mijenja.

Poslovni podaci

OIB: 94376764080

MB: 03062651

IBAN: HR4724020061100130987 (Erste & Steiermärkische bank d.d.)

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000023

RNO broj: 49204

NKD broj: 8899

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/12-01/09, Urbroj: 2163-05-04-12-4 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10)

Radno vrijeme

Radnim danom od 08,00-16,00 sati

Subotom i nedjeljom zatvoreno

Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka:

ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 09,00 do 15,00 sati

Četvrtkom se stranke ne primaju

Zbog čestog terenskog rada preporučujemo strankama da provjere jesmo li u uredu.

Djelatnice

Morin Kudic

Morin Kudić

ravnateljica

Barbara Škopac Belušić

voditeljica programskih djelatnosti Crvenog križa, računovodstva i financija

Informacija o gospodarskim subjektima s kojima je GDCK Labin u sukobu interesa

Sukladno načelu izbjegavanja sukoba interesa i nastavno za odluku Skupštine GDCK Labin broj 186/5-20 od 18. prosinca 2020. godine te odluku Odbora GDCK Labin broj 48/3-22 od 9. lipnja 2022. godine, GDCK Labin kao neobveznik Zakona o javnoj nabavi od ne smije sklapati ugovore/izdavati narudžbenice sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 1. Specijalistička ginekološka ordinacija Moreno Milevoj dr.med., spec. ginekologije i opstetricije, HR-52220 Labin, Mikule 2,  OIB: 09699735044
 2. Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Gordana Terzić Milevoj dr.med., spec. obiteljske medicine, HR-52220 Labin, Mikule 2,  OIB: 39387385349.
 3. TANGO MEDIA, obrt za marketing i oglašavanje, HR-52220 Labin, Mikule 9, OIB: 88749855489
 4. Obrt za informatičku djelatnost „APLIKA“, HR-52220 Labin, Katuri 18, OIB: 76398968511
 5. TEHNOLOGIJA d.o.o., HR-52220 Labin, Rudarska 5, OIB: 11988423877
 6. BIND d.o.o., HR-5220-20 Labin, Rudarska 5 F, OIB: 80020930753
 7. ŠUMBER COMMERC d.o.o., HR-52220 Labin, Štrmac 126, OIB: 36336650921
 8. ŠULENT, obrt za računovodstvene i knjigovodstvene usluge, HR-52223 RAŠA, OIB: 97868088305